Klemensker Vandværk amba
Hjem > Generalforsamling i Klemensker Vandværk d. 19. april 2023 kl. 19.30

Generalforsamling i Klemensker Vandværk d. 19. april 2023 kl. 19.30

 

 1. Valg af stemmetællere: Rasmus Sørensen og Erling Frederiksen

 2.  Valg af dirigent: Jørn Hansen

 3.  Beretning v. formanden, Ralph Kofoed:

  2022 er gået godt, coronaen er væk og der har stort set været tryk på rørene hele tiden!

  Den største trussel mod vandtrykket er strømudfald, som eksempelvis d. 10 oktober om formiddagen. Bestyrelsen er dog ikke indstillet på at anskaffe nødstrøms forsyning af den grund. Vi satser på at elforsyningsselskabet sørger for stabil forsyning i fremtiden!

  Som bekendt har elprisen været voldsom stigende. Pt er den vel nogenlunde nede igen, men med den udvikling, der var i 2022 på dette område, så bestyrelsen sig nødsaget til at hæve prisen med 1,70 kr/m3 for 2023 foranlediget af dette og BNBO lovgivningen.

  Den anden årsag til stigning i vandprisen er pålægget om at betale kompensation til lodsejere, der får dyrkningsmæssige restriktioner, de steder, hvor vandværket har kildeplads. Den såkaldte BNBO lovgivning. (Det drejer sig om 4,26ha). KVV har aftalt kompensation med 3 lodsejere og mangler stadig en lodsejer, som vi ikke kan blive enige med og derfor er denne sag, overgået til vores tilsynsførende i Tejn.

  Vi har sparet på bestyrelsesmøderne. Kun 2 er det blevet til, siden sidste generalforsamling. Jeg håber at det lave antal møder er en følge af, at der ikke har været så mange sager at debattere om, og ikke almindelig slaphed.

  I 2021 besluttede bestyrelsen at værket skulle søge, om at komme ud af Vandsektorloven, ligesom mange andre private vandværker. Så pr. 1. januar slap vi fri af denne lov. – Men derfor er der stadig en række betingelser vi skal overholde og rette os efter. Tak til kassereren for et stort arbejde i den anledning og også Rasmus og hans familie og skoleklasse, for at udbringe materiale til alle andelshaverne, med håndkraft!!

  Bygningsmæssigt er der kommet godt skred i reparationerne på værket. Det er bygningsmæssigt sjusk, der rettes op på. Det meste i hvert fald! Stor tak til bestyreren i den anledning, for et utrætteligt arbejde med at holde de ansvarlige til!! Vi tror faktisk at det bliver godt det hele.

  Heldigvis har de bygningsmæssige genvordigheder, ikke indflydelse på værkets drift.

  Det kører rigtig godt det hele, med installationer, teknik og styring, både ude ved boringerne og på selve værket.

  Vi har fået 2 nye tilslutninger i 2022.

  Vores ledningsnet skal registreres elektronisk, således at eks en entreprenør kan få oplyst hvor vandrørene ligger, inden for 2 timer. Kaldet Ler2. Og det skal gå helt af sig selv! I øjeblikket er det Bent der klarer den slags. Men i fremtiden bliver det klaret af en robot. Det system skal være klart inden d.1 juli. Vi har kontakt til folk der har forstand på det!

  Der ligger et stadigt arbejde i at sikre nok vand til forbrugerne. Ågård og Brogård boringer står for oprensning inden sommer, så de kan komme op i ydelse igen. Endvidere skal råvandsledningen fra Nyker boringen fornyes. Karl Anker Svendsen er på sagen!

  Der skal også bruges penge på udskiftning af vandmålere ligesom udskiftning af forældede vandledninger skal passes.

  Alle vandanalyser er uden anmærkninger. PFAS kender vi heller ikke til fra nogen af vandprøverne!

  Hvor kommer vandet fra og hvor pumper vi det hen, kan studeres på omdelte skema. Her kan man også konstatere udviklingen i vandforbruget.

  Tak til alle vore forbrugere der bærer over med os, når der er hul i et rør og det skal repareres.

  Værkets økonomi fortæller kassereren om!

  Tak til alle, der får det hele til at køre: Bestyrerne, kassereren, extra sekretæren, EDB hjælpen, Svend grave mester, bestyrelsen og folk der rapporterer, så snart der er uregelmæssigheder i forsyningen.

  Tjek vandmåleren en gang i mellem for at konstatere, at den ikke løber løbsk, så vi kun skal betale for det vi har glæde af!

  Og en enkelt bøn: Andelshavere der skal indsende måleraflæsning omkring nytår: Få det gjort, så kasserer og bestyrer ikke skal bruge tid og penge på det! Måske burde der være et gebyr for manglende måleraflæsning!

  Tak for opmærksomheden!

  Oversigt over boringer og ydelser herfra omdelt.

  Beretning godkendt.  

  4.  Regnskab 2022 og budget for 2023 fremlagt af kasserer og godkendt.  Overskud på ca. 0 kr. efter 100.000 kr. i afskrivninger. Likvid beholdning ca. 1,7 mio. kr.

  5. Valg af bestyrelse: Bent Ingvorsen og Rasmus Sørensen genvalgt og Erling Frederiksen nyvalgt uden modkandidater. Bestyrelsen består herefter af Ralph Kofoed, Bent Ingvorsen, Rasmus Sørensen, Kurt Nielsen og Erling Frederiksen.

  6.  Valg af suppleanter: Som 1. suppleant blev valgt Hans Anker Sode. Som 2. suppleant blev valgt Mogens Elleby.

  7.  Valg af revisorer: Anders Aaby Svendsen og Jens Martin Bach, Bornholms Landbrug genvalgt. Som revisorsuppleant valgtes Kim Hansen, Lundsgårdsvej 7.

  8.  Indkomne forslag.  Ingen

  9.  Eventuelt, ingen bemærkninger

   

  Underskrevet af dirigent:

   

  __________________________

  Jørn Hansen