Klemensker Vandværk amba
Hjem > Generalforsamling i Klemensker Vandværk d. 24. april 2019 kl. 19.30

Generalforsamling i Klemensker Vandværk d. 24. april 2019 kl. 19.30

 

 

  1. Valg af stemmetællere: Hans Anker Sode og Per Kristoffersen

 

  1. Valg af dirigent: Jørn Hansen

 

  1. Beretning v. formanden, Ralph Kofoed:

 

År 2018 var det år hvor, det i bestyrelsen blev besluttet og på generalforsamlingen aksepteret, at opføre og etablere et nyt vandværk her i Klemensker til vore forbrugere. Herom mere lidt senere.

Som det fremgår af det runddelte skema så har vi udpumpet 389.632m3 i 2018. det er 5,6% mere end i 2017.

På dette skema kan man få et overblik over hvor vi får vandet fra og lidt om hvor det går hen. Posten der hedder ”Hasle” er hvad vi har været nød til at indkøbe for at forsyne vore forbrugere. Denne udgiftspost skulle gerne være væsentlig mindre når det nye værk kører!

Fra 2016 til 2017 var der en nedgang i den udpumpede mængde. Men ellers kan vi konstatere stigende mængde år for år mange år tilbage!

Vi har i 2018 ikke været udsat for forureninger og vandanalyserne kan studeres på vor hjemmeside. De har alle været i orden.

Det er sådan, at alle vandværker får en plan over hvad slags analyser, der skal tages i året og hvornår og hvorhenne de skal udtages.

Der har været enkelte brud på ledningsnettet. Den længste afbrydelse var forårsaget at et strømsvigt i august.

Vi beklager generne for forbrugerne, ved leverings svigt, og er det ledningsbrud det drejer sig om, er vi så hurtigt som muligt ude og lappe sammen. I den anledning vil jeg gerne komplimentere Svends Graveservice, for altid at stille op også på kort varsel.

Det blev på trods af den meget tørre sommer, kun til en ny andelshaver i 2018.

Vi har givet overslag på at udføre forsyning til Slettevej ved Rokkestenen hvor Regionskommunen vil etablere vandskyllende toiletforhold. Skal det være klar inden sæsonen skal vi snart have svar.

Af opgaver fremover er det at holde vore kildepladser leveringsdygtige, en af de vigtigste. Vi forsøgte i 2016 med udsyring af to af vore boringer, men resultatet var nedslående. Vi er nød til at udføre erstatnings boringer, men har besvær med at finde en brøndborer der kan bore i granit. Men det skal være på plads til udførelse i 2020.

En anden opgave er at sikre at vore forbrugere, der arbejder med farlige stoffer, rensemidler og lignende, har den foreskrevne tilbageløbssikring. Således at disse stoffer ikke kan komme tilbage ud i ledningssystemet.

Eksempelvis er det måske en mulighed hvor behovet er steget voldsomt, at der etableres en buffertank med luftgab, så tilbageløbssikringen er 100% og forsyningen kan køre jævnt over døgnet. Forbrugeren kan så tage vandet når der aktuelt er behov. Herved undgår vi store tryksvingninger i forsyningsnettet.

Derudover skal vi have lednings registrering klar i 2020, eller i hver fald startet på sagen. Udskiftning af målere skal også have et ryk! Og endelig er der vedligehold af lednings systemet med udskiftning af forældede rør. Der bliver rigeligt at bruge de indkomne penge til!

I tirsdags holdt vi rejsegilde på det nye værk med pølser og øl. Det var da en milepæl!

Med hensyn til det nye vandværk, er det her vi har brugt vores resurse i sidste halvår af 2018 og kommer til at bruge helt frem til september i år, hvor værket forhåbentlig kører.

Princippet bliver at fylde rentvands beholderne om natten og pumpe ud om dagen. (1100m3/dag i snit) For at sikre jævn oppumpning fra kildepladserne.

Det bliver med 2 separate linjer. Hver sit tilførselsrør, hver med egen beholder, beluftning, filtre og skyllepumpe. Dette for at kunne isolere en eventuel forurening og stadig kunne levere brugbart vand. Dette er et myndighedskrav vedrørende forsyningssikkerhed.

Der vil naturligvis under normale forhold være mulighed for at køre fælles med linjerne.

Der er to filtre pr. linje og når det ene returskylles fungerer det andet.

Der vil blive lukket af med glas, så der ikke er direkte kontakt til filtrene. Vi skal overholde de nyeste krav med hensyn til hygiejne og sikkerhed mod forurening.

Brandvæsenet får sin egen fylde studs og pumpe, med voldsom kapacitet. Så de hurtigt kan fylde deres tankvogne. Dette system er helt uafhængig af vandværksstyringen og påvirker ikke trykket ud i det ordinære forsynings net. Brandvæsnet betaler naturligvis for etableringen.

Bygningen forsynes med solceller. Det kan svare sig da værket kontinuerlig kan bruge den strøm som solcellerne producerer.

Vores styring ude på kildepladserne har vi besluttet at bringe op i standard, så de kommunikerer med den nye styring der er bestilt til værket.

Af faciliteter bliver der bad og toilet. Et mødelokale med te køkken. En garage til lager og udstyr.

Vi havde håbet at være klar inden højsæsonen, men det når vi ikke. I stedet bliver det efter sommer. Det er sådan at opstarten kan strække sig over et par måneder alt efter hvor hurtigt biologien kan komme til at fungere. I opstarts perioden bliver der opsat UV filtre for at holde styr på kimtallene på det udpumpede vand. Det påvirker ikke kvaliteten af vandet.

Når der skal kobles om bliver vi nok nød til at lukke for udpumpningen, vi satser på at det bliver om natten og så kortvarigt som muligt.

Vi har været fantastisk heldige med vejret her i byggeperioden, så det er ikke det der har forsinket os. Men desværre trak det ud med kommunegarantien, og vi ikke kunne komme i gang før den var på plads. Det betaler vi for øvrigt 0,5% af lånesaldoen for. Det er 60.000kr/år!

Da vi startede havde vi et budget på 10,5mil for det nye værk, men med lidt forbedringer og myndighedskrav ender vi på 12mill. Og det beløb skal vi ikke overstige, og det gør vi heller ikke, for det er hvad vi har fået lov at låne i kommunekredit!! Hvad der er løbet extra på er solceller, gulvvarme i bad og gang, grundvandssænkning, fliser i kælderen, extra udpumpning og lidt på bygningen hist og her.

Vi er sikre på, at vi her får et fremtidssikret vandværk, der bliver velfungerende og  kommer til at levere godt og rigeligt drikkevand til vore forbrugere, både private og erhvervsdrivende i mange, mange år.

Vi vil sørge for at invitere til indvigelses fest når den dag oprinder!

Til slut vil jeg takke alle der medvirker til at få vandværket til at fungere. Det er bestyrelsen, kassereren, vores bestyrere, assisterende bestyrer Bent og Mikael, der har påtaget sig et kæmpe arbejde med, at holde styr på byggeriet og assistere vores hovedentreprenør Karsten Jensen. Svends Graveservice der altid er klar. Jørn som håndterer vores hjemmeside, gå endelig ind på den og se billedserien fra hele byggeriet, som for øvrigt er taget af Henning Wismann, også tak til ham.

Irene Ingvorsen skal have tak for altid at skaffe os et sted at være. Og også vores revisorer og suppleanter, der er klar til at tage over, hvis det skulle være nødvendigt.

Og husk så: Brug det vand der skal bruges, og ikke svine med resten!

 

 

 

 

 

 

Beretning godkendt.

 

 

  1. Regnskab 2018 og budget for 2019 fremlagt af kasserer og godkendt.  Overskud på ca. 4.000 kr. efter 480.000 kr. i afskrivninger. Likvid beholdning ca. 1,5 mio. kr.

 

  1. Valg af bestyrelse: Anders Aaby Svendsen og Bent Ingvorsen genvalgt, Rasmus Sørensen nyvalgt uden modkandidater.

 

  1. Valg af suppleanter: Som 1. suppleant blev valgt Tommy Pedersen. Som 2. suppleant blev valgt ?.

 

  1. Valg af revisorer: Ulf Rønne-Hansen og Jens Martin Bach, Bornholms Landbrug genvalgt. Som revisorsuppleant valgtes Carsten Jensen.

 

  1. Indkomne forslag.  Ingen

 

 

  1. Eventuelt, løst og fast blev drøftet.