Klemensker Vandværk amba
Hjem > Generalforsamling i Klemensker Vandværk d. 6. april 2022 kl.19.30

Generalforsamling i Klemensker Vandværk d. 6. april 2022 kl.19.30

 

 1. Valg af stemmetællere: Ulf Rønne Hansen og Mikael Mogensen

 2.  Valg af dirigent: Jørn Hansen

 3.  Beretning v. formanden, Ralph Kofoed:

  2021 er gået rimeligt godt bort set fra corona forstyrrelser.

  Det nye værk kører godt og er der ikke strømafbrydelser, så er der vand i rørene.

  Bygningsmæssigt er der dog stadig et par punkter der er udestående. Bestyreren og undertegnede presser på, men interessen hos entreprenøren er ikke stor. De tilbageholdte 64000kr er tilsyneladende ikke motivation nok!

  Endelig lykkedes det at få lavet en leverings aftale med Mejeriet, vores største kunde, max 30m3/ timen og max 600m/dag.

  Dette for at sikre de andre forbrugere på ledningen ud af Klemensker øst over, en stabil forsyning.

  Beklageligvis har det været nødvendig at installere et begrænser system på stikledningen ind til mejeriet. Samtidig er 3 andre stikledninger til mejeriet blevet sløjfet og blændet ved hovedrøret, således at der nu kun er en stikledning til mejeriet! Det skulle gerne resultere i gnidnings fri levering i fremtiden!

  Ind i mellem kan vi være nød til at lukke akut, når der er et brud, af en eller anden årsag. Det er naturligvis generende for forbrugerne, men konstaterer man at der ikke er noget vand, ja så må man bare ringe til bestyreren eller undertegnede, for at få en forklaring. Vi forsøger også at informere på hjemmesiden, hvis der er forstyrrelser. Og ring endelig hvis nogen konstaterer unormalt forbrug!

  Vi har i 21 fået 5 nye forbrugere. Ofte når ejendomme handles kræves der offentlig vandforsyning. Dem byder vi velkommen i selskabet!

  For et par år siden besluttede bestyrelsen, at selskabet skulle søge om udtrædelse af vandsektorloven. Vi har nu fået tilsagn om udtrædelse pr. 1.1.2023 efter afholdelse af to ekstraordinære generalforsamlinger og indsendelse af en mængde materiale. Det er vi glade for at det er lykkedes, og vi føler lidt at vi nu ”er herre i eget hus”. Stor tak til kassereren for et godt stykke arbejde!

  Næste administrative opgave som vi er pålagt, er aftale og betaling af kompensation til lodsejere, der har jord ved vore kildepladser. Kaldet BNBO, (boringsnære beskyttelsesområder). Det er områder rundt om vore boringer som kommunen har vurderet og udpeget. Er det landbrugsjord, så må der ikke benyttes pesticider, og det er dette landbrugeren skal kompenseres for. Hos os drejer det sig om 4,26ha. Aftalerne er endnu ikke på plads, og således heller ikke beløbenes størrelse.  Vi må se i øjnene, at udgiften skal betales af forbrugerne!

  Alle vandanalyser har været uden anmærkninger!

  Den nærmeste fremtid byder på oprensning af Nykerboringen og Brogårds boringen. Det skulle gerne ske inden sommer. Brøndborer firmaet Awell er engageret til opgaverne. Herefter skulle disse to boringer igen komme op på fuld ydelse! – Vi har stadig brug for alt det vand vi kan skaffe!

  Andre opgaver der ligger for, er udskiftning af gamle rør i Klemensker. Eternitrør tåler ikke berøring og stikledninger af jern stopper til af rust og okker. Og så kommer der ikke meget vand igennem!

  Vi skal i gang med udskiftning af vandmålere, og på landet burde nogle rørledninger udskiftes til en større dimension. – Der er nok at bruge penge og energi på!

  Det gamle værk er nedrevet og bortskaffet.

  Hvor kommer vandet fra og hvor pumper vi det hen, kan studeres på omdelte skema. Her kan man også konstatere udviklingen i vandforbruget.

  Tak til alle vore forbrugere der bærer over med os, når der er hul i et rør og det skal repareres.

  Værkets økonomi fortæller kassereren om!

  Tak til alle, der får det hele til at køre: Bestyrerne, kassereren, extra sekretæren, EDB hjælpen, Svend grave mester, bestyrelsen og folk der rapporterer, så snart der er uregelmæssigheder i forsyningen.

  Bornholms vandråd og Danske Vandværker har fået lov at låne vores værksted til et formiddagsmøde i anledning af Folkemødet d. 17 juni.

  Tjek vandmåleren en gang i mellem for at konstatere, at den ikke løber løbsk, så vi kun skal betale for det vi har glæde af!

  Og en enkelt bøn: Andelshavere der skal indsende måleraflæsning omkring nytår: Få det gjort, så kasserer og bestyrer ikke skal bruge tid og penge på det! Måske burde der være et gebyr for manglende måleraflæsning!

  Tak for opmærksomheden!

   Beretning godkendt.

    
 1. Regnskab 2021 og budget for 2022 fremlagt af kasserer og godkendt.  Overskud på ca. 82.000 kr. efter 1.100.000 kr. i afskrivninger. Likvid beholdning ca. 1,9 mio. kr.

 2. Valg af bestyrelse: Ralph Kofoed og Kurt Nielsen genvalgt uden modkandidater.

 3. Valg af suppleanter: Som 1. suppleant blev valgt Hans Anker Sode. Som 2. suppleant blev valgt Erling Frederiksen.

 4. Valg af revisorer: Ulf Rønne-Hansen og Jens Martin Bach, Bornholms Landbrug genvalgt. Som revisorsuppleant valgtes Anders Aaby Svendsen.

 5. Indkomne forslag.  Ingen
 6. Eventuelt, ingen bemærkninger